Apie bažnyčią

Kauno krikščionių bažnyčia

Regėjimas, kuriuo vadovaujamės šiandien

Tai bažnyčia, sugebanti orientuotis esamame laike, visuomenės poreikiuose, siekianti prisidėti prie Lietuvos pažangos visose srityse, atnešanti krikščioniškąsias vertybes kaip pagrindą ekonominiam, politiniam ir socialiniam visuomenės klestėjimui.
Santykyje su visuomene neieškanti konfrontacijos, bet įvairiopais būdais skelbianti Kristų.
Tai bendruomenė, kur žmonės sutaria tikėjimo išpažinimo klausimais, nebijo pasikeitimų Kristaus Dvasioje.

Bendravimas meilėje - vietinis surinkimas - Bažnyčia

Meilė žmogui, priėmimas kiekvieno ateinančio į bendruomenę, nepriklausomai nuo jo nacionalinės, socialines, visuomeninės padėties.
Tai bendruomenė, nebijanti pasikeitimų (dvasioje auganti), tikinti stebuklais, praktikuojanti Dvasios dovanas, besimeldžianti už ligonius, Jėzaus vardu skelbianti išlaisvinimą pavergtiesiems.
Šlovinimas pasižymintis radikalumu, realiu Šventosios Dvasios artumu, kad kiekviena karta, kaip jaunimas taip ir vyresni kartu šlovintų Viešpatį Jėzų.

Kiekvienas tikintis turi turėti:
- dvasinius namus: t.y. vietinė bažnyčia, kurioje jis dvasiškai augs, ras tinkamo dvasinio maisto;
- dvasinius tėvus: pastoriai, dvasiniai vadovai, lyderiai, tai, kas padės pasiruošti tarnauti kitiems;

Skelbti Evangeliją - Kristaus įsakymas kiekvienam tikinčiajam

Misijų darbas orientuotas į vietoves Lietuvoje ir iki pasaulio pakraščių, kur yra žmonės, kurie nepažįsta Kristaus kaip:

- Gelbėtojo, kuris atleidžia visas kaltes, ir malone dovanoja amžino gyvenimo dovaną;
- Išlaisvintojo, kuris kryžiumi atpirko, kad juo tikintis žmogus gyventų gyvenimą laisvėje ir daugiau nevergautų nuodėmei.
- Gydytojo, kuris gydo visas ligas.
- Aprūpintojo, kuriam rūpi Jo tarnų gerovė.

Bendravimas tarp tikinčiųjų – laisva valia, meilėje ir pagarbume vienas kitam

Bendradarbiavimas su įvairiomis krikščioniškomis bendruomenėmis Kauno mieste, Lietuvoje ir už jos ribų.
Palaikome glaudžius ryšius su Lietuvos Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga.

Tarnaujanti bažnyčia

Kiekvienas bendruomenėje mokomas suprasti tarnavimo Kristui svarbą. Kiekvienas kviečiamas aktyviai įsijungti į įvairius tarnavimus pagal sugebėjimus bei suteiktas malonės dovanas. Tai žmonės, matantys poreikį kaip bažnyčioje taip ir visuomenėje, ir asmeniniu gyvenimu bei pasiaukojimu liudijantys begalinę Dievo meilę kiekvienam žmogui. Aukos - laisva valia. Pagal galimybę remiame įvairias socialines programas, neliekame abejingi kenčiantiems ir skurstantiems.

Šlovinimas

Jaunimas

Darbas su jaunimu ir vaikais - viena iš prioritetinių sričių. Siekiame, kad vaikai ir jaunimas esantis tikinčiųjų šeimose įsijungtų i bendruomenę. Paaugliams ir jaunimui sudarome sąlygas aktyviai jungtis į tarnavimą, organizuoti stovyklas, sąskrydžius.

Šeštadienio jaunimo klubas

Biblijos studijos

Biblijos studijos padeda atrasti savo pašaukimą Kristaus kūne, įsitvirtinti jame bei nešti vaisių Dievo Karalystėje. Biblijos studijų metu ruošiami tarnautojai.